A A A K K K

Budget funds using order

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 лютого 2023 р. № 171

Київ

Про внесення змін доПорядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів
з приватизації державного майна

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835; 2018 р., № 48, ст. 1678), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр - міністр України                                                   Денис ШМИГАЛЬ        

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2023 р. № 171

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з приватизації державного майна

1. У пункті 5:

1) абзац четвертий підпункту 1 після слів “технічної документації на об’єкт” доповнити словами “, проведення інвентаризації”;

2) доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

“11) оплата послуг з проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;”;

3) абзац п’ятий підпункту 2 виключити.

2. Пункт 51 викласти в такій редакції:

“51.Оплата послуг радника, пов’язаних з підготовкою до приватизації об’єктів великої приватизації, за якими Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про визначення радника до набрання чинності Законом України від 28 липня 2022 р. № 2468-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави”, здійснюється у порядку, що діяв до набрання чинності таким Законом.”.

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 08 липня 2020 р. № 582

Київ

Про внесення змін допункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів
з приватизації державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених  у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835; 2018 р., № 48, ст. 1678), такі зміни:

у підпункті 2:

абзац третій після слів "висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації" доповнити словами "(у мережі Інтернет та/або на радіо, телебаченні, рекламних щитах)";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"судовими витратами, пов’язаними з процесом приватизації.".

 

 

Прем’єр - міністр України                                                   Денис ШМИГАЛЬ        

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2018 р.  № 944

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для розвитку електронного урядування у сфері державного майна

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері державного майна, що додається.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2018 р. № 944

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для розвитку електронного урядування у сфері державного майна

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Фонду державного майна за програмою "Розвиток електронного урядування у сфері державного майна" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є Фонд державного майна.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на запровадження системи електронного документообігу, зокрема придбання програмного забезпечення, комп'ютерної та офісної техніки, серверного обладнання.

4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням узятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов'язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з електронним урядуванням у сфері державного майна, та оплату посередницьких послуг.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

11.06.2018

м. Київ

№ 782

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2018 р. за № 768/32220

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України
від 22 червня 2000 року № 1301

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 22 червня 2000 року № 1301 "Про затвердження Положення про порядок витрат із спеціального фонду Державного бюджету України на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, на матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2000 року за № 399/4620 (із змінами).

2. Управлінню фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. керівника апарату Фонду державного майна України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 червня 2018 р. № 448

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835; 2012 р., № 15, ст. 547, № 32, ст. 1185; 2017 р., № 4, ст. 138), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 448

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з приватизації державного майна

 

1. Пункти 3 і 5 викласти у такій редакції:

"3. Завданнями головного розпорядника бюджетних коштів є:

реалізація державної політики у сфері приватизації;

відчуження державного майна в процесі приватизації;

державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, повернення у державну власність державного майна у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу;

сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників;

співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.";

"5. За рахунок бюджетних коштів здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність;

особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт;

депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна;

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій;

2) витрати, пов'язані із:

забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;

провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна;

виконанням науково-дослідних робіт;

виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань Фонду державного майна;

придбанням комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.".

2. Доповнити Порядок пунктами 51 і 52 такого змісту:

"51. Оплата послуг радників, залучених Кабінетом Міністрів України, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій в порядку, визначеному частиною другою статті 19 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" з урахуванням положень частини третьої статті 19 цього Закону.

52. Частина витрат, визначених пунктом 5 цього Порядку, може фінансуватися за рахунок технічної допомоги міжнародних фінансових організацій або коштів міжнародних фінансових організацій з урахуванням того, що у разі надходження від таких міжнародних донорів відповідної вимоги частина витрат, яка початково була покрита фінансуванням таких донорів і потім відшкодована покупцем, повинна бути невідкладно повернута таким міжнародним донорам протягом 10 робочих днів після здійснення повного розрахунку за договором купівлі-продажу."

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від   28   грудня  2016 р.         № 1034

Київ

Про внесення зміни до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійсненнязаходів з приватизації державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р.  № 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835; 2012 р., № 15, ст. 547, № 32. ст. 1185), виклавши абзац сьомий підпункту 1 пункту 5  у такій редакції:

“радниками за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України “Про приватизацію державного майна”, за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій”.

Прем'єр-міністр України

   В. ГРОЙСМАН

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. Київ № 258

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, що додається.

Прем'єр-міністр України

   В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. № 258

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з приватизації державного майна

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Фондові державного майна за програмою "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" (далі - бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін, а відповідальним виконавцем бюджетної програми - Фонд державного майна. 

3. Завданнями відповідального виконавця бюджетної програми є: 

приватизація підприємств виключно за кошти; 

здійснення продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками; 

максимальне використання інфраструктури ринку цінних паперів; 

підвищення заінтересованості інвесторів у приватизації вітчизняних підприємств, а також часток, паїв, акцій на міжнародному ринку. 

4. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями погашається у межах бюджетних коштів. 

5. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг, що надаються: 

Державною акціонерною компанією "Національна мережа аукціонних центрів", з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, аукціонів за методом зниження ціни лота, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об'єктів, аукціонів з продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками, функціонуванням та забезпеченням приміщеннями галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна; 

особами та організаціями, залученими до проведення робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, обов'язкового екологічного аудиту, приватизації, забезпечення збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх продажу, виготовлення технічної документації щодо продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, у тому числі документації із землеустрою, присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів, а також юридичних послуг, послуг із забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації державного майна; 

суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, які залучаються до проведення оцінки майна під час приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок та оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність; 

зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, що проводять розміщення цінних паперів на міжнародному ринку; 

особами та організаціями, залученими до робіт із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання та супроводження програмного забезпечення, необхідного для проведення приватизації; 

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів державних органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами; 

особами та організаціями, залученими до провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності, висвітлення у засобах масової інформації приватизаційних процесів, у тому числі оприлюднення відомостей про продаж державного майна, здійснення підтримки веб-сайту Фонду державного майна, видання та розповсюдження Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію та додатка до нього; 

радниками (уповноваженими особами), які залучаються до підготовки та організації продажу об'єктів приватизації. 

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. 

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою. 

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. №  121
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835), виклавши пункти 2 і 7 у такій редакції:

“2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Фонд державного майна.”;

“7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.”.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                 М. АЗАРОВ

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2012 р.      №  328
Київ

Про внесення змін до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835; 2012 р., № 15, ст. 547), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                 М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. №  328

ЗМІНИ,

що вносяться до пункту 5 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів з приватизації державного майна

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“За рахунок бюджетних коштів здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

суб’єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об’єктів, що підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками державної власності);

особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності для визначення вартості внеску держави до статутного капіталу господарських товариств, оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність;

особами та організаціями, залученими до робіт з проведення землеустрою;

зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов’язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;

радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;

особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення приватизації державного майна та продажу земельних ділянок державної власності;

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;

2) витрати, пов’язані із:

забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;

провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна;

виконанням науково-дослідних робіт;

виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації;

забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна.”.

_____________________